Daily Archives: 07/04/2020

Що буде з освітою, – Любомира Мандзій дала розгорнуте інтерв’ю

Про дистанційну освіту, терміни закінчення навчального року та відповідальність батьків та вчителів під час карантину розповіла в розгорнутому інтерв’ю Українській Правді т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій. 

 

Карантинне інтерв'ю з т.в.о. міністра освіти Любомирою Мандзій

Як карантин вплине на учнів, студентів та викладачів? Які проблеми виникнуть через зменшення фінансування освіти та науки? Які зміни чекатимуть на освіту та науку, коли карантин завершиться?Про все це — у карантинному онлайн-інтерв'ю з т.в.о. міністра освіти Любомирою Мандзій

Опубліковано Українська правда Понеділок, 6 квітня 2020 р.

Чи законне припинення безстрокових договорів з вчителями-пенсіонерами?

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-IX від 16.01.2020, а саме у підпунктах 1 та 2 пункту 3, передбачено припинення до 1 липня 2020 року безстрокових трудових договорів з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, а також з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком.

Крім того, підпунктом 1 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень закону передбачено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з керівниками державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, а також з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком, згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Але на даний час не встановлено механізму реалізації таких нововведень. Адже пунктом 9 частин першої статті 36 Кодексу встановлено, що підставами припинення трудового договору є підстави, передбачені іншими законами. Але підпункт 9 не місить норми щодо визнання підставою для припинення безстрокового трудового договору безпосередньо закону.

У зазначеному пункті Кодексу йдеться виключно про припинення безстрокових договорів, без зазначення можливості укладення замість них строкових трудових договорів, до того ж терміном на один рік. Набрання чинності новим законом не може бути самостійною підставою для припинення трудового договору, оскільки це суперечить принципам правової визначеності законодавчих норм.

У Рішенні від 13 березня 2012 року № 5-рп/2012 Конституційний Суд України дійшов висновку, що «оскільки Кодекс є основним актом цивільного законодавства, то будь-які зміни у регулюванні однопредметних правовідносин можуть відбуватися лише з одночасним внесенням змін до нього…».

У цьому Рішенні зроблено висновок, що оспорювані положення Закону не узгоджуються з нормами Кодексу законів про працю України – основного (спеціального) закону, який регулює трудові відносини, що порушує принцип правової визначеності, котрий вимагає, щоб норми були чіткими і точними та спрямованими на забезпечення того, щоб ситуації та правовідносини залишалися передбачуваними (стаття 8 Конституції України).

Статтею 24 Конституції України передбачено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.  Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Відповідно до статті 43 Конституції кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Відповідно до статті 22 Конституції України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Дискримінація громадян похилого віку в галузі праці забороняється також Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII. Статтею 2 закону встановлено, що громадяни похилого віку користуються всіма соціально-економічними і особистими правами і свободами, закріпленими Конституцією України, іншими законодавчими актами.

Статтею 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» дискримінація в Україні заборонена. Частиною 1 цієї статті встановлено, що відповідно до Конституції України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів України всі особи незалежно від їх певних ознак мають рівні права і свободи, а також рівні можливості для їх реалізації. Відповідно до частини 2 цієї статті форми дискримінації з боку державних органів, їх посадових осіб забороняються.

Рекомендаціями Міжнародної організації праці, зокрема статтею 4 Конвенції Міжнародної Організації Праці № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 року, передбачено, що трудові відносини з працівниками не можуть припинятися, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов’язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби.

Пунктом 5 Рекомендації Міжнародної організації праці «Щодо літніх працівників» № 162 від 23.06.1980 передбачено, що літні працівники без дискримінації за віком повинні користуватися рівністю можливостей та ставлення нарівні з іншими працівниками відносно доступу, з урахуванням їхніх особистих здібностей, досвіду та кваліфікації до роботи за їхнім вибором як у державному,  так і у приватному секторах.

Відповідно до пункту 5 Рекомендації щодо припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця № 166 від 22.06.1982 для припинення трудових відносин не повинні бути такі причини, як вік.

Відповідно до статті 43 Кодексу законів про працю України, яка регулює питання розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), встановлено, що розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2-5, 7 статті 40 і пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, крім випадків, коли розірвання трудового договору із зазначених підстав здійснюється з прокурором, поліцейським і працівником Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України чи органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

 

Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України, яка регулює питання розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, трудовий договір, укладений на невизначений строк може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

 • 1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;

 • 2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;

 • 3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;

 • 4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 • 5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

 • 7) появи на роботі в нетверезому станіу стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

 • Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Відповідно до статті 41 Кодексу законів про працю України, яка регулює питання додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов,  крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадках:

 • винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу;

 • вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;

Розірвання договору у випадках, передбачених частинами першою і другою цієї статті, провадиться з додержанням вимог частини третьої статті 40, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої цієї статті, – також вимог статті 43 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом.

Відповідно до частини четвертої статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок).

ЦК Профспілки звернувся листом від 24.03.2020 № 02-5/211 до Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини щодо внесення нею конституційного подання до Конституційного суду України про встановлення відповідності положень статті 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX, а також та підпунктів 1 і 2 пункту 3 його Прикінцевих та перехідних положень Конституції України, який нині опрацьовується в Секретаріаті Уповноваженого.

У Конституційному поданні 56 народних депутатів України від 18 березня 2020 року № 44/18-03 «Щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX» наголошується, що за частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Зважаючи, що допоки чинним законодавством не встановлено механізму виконання норм підпунктів 1 та 2 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», виборні профспілкові органи мають неухильно дотримуватися норм Кодексу, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також положень колективних договорів, укладених з дотриманням положень Закону України «Про колективні договори і угоди» у разі зміни трудових відносин, а саме припинення безстрокових трудових договорів та запровадження замість них строкових, з керівниками закладів загальної середньої освіти та з педагогічними працівниками, які отримують пенсію за віком, за ініціативою роботодавця чи уповноваженого ним органу.

Дистанційне навчання в 3-4 класах: інструкції, приклади уроків

3 квітня прем’єрміністр Денис Шмигаль заявив, що карантинні обмеження наприкінці квітня можуть бути послаблені, але це не стосуватиметься шкіл – карантин для школярів і студентів буде продовжений. Це означає, що вимушене дистанційне навчання триватиме і в травні.

“Нова українська школа” продовжує збирати найкращий досвід вчительок і вчителів, які практикують навчання за допомогою цифрових платформ і інструментів.

Читайте також: Відеоуроки для дистанційного навчання 1-11 клас

Своїми напрацюваннями діляться:

 • Наталя Яйко, вчителька 3 класу (26 учнів) Львівської школи №27, засновниця групи Вчительські закамарки у Facebook
 • Леся Павлюк, вчителька 4 класу (30 учнів) Івано-Франківської ЗОШ №7, регіональна тренерка НУШ, експертка з інституційного аудиту

Вони розповідають:

 • як організувати роботу з урахуванням різних технічних можливостей;
 • як надавати консультації тим, хто не все зрозуміли (спойлер: створити дитячу групу, де самі діти приходять на допомогу одне одному, а також записувати і викладати відео проведених Zoom-конференцій для тих, кого не було чи просто хоче переглянути ще раз);
 • як не втрачати контакту з дітьми (спойлер: читати їм книги онлайн);
 • як використати час карантину, щоб підтягнути дітей із питань, які чомусь раніше складно давалися – наприклад, як нарешті опанувати циферблат годинника.

1. НЕОБХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Наталя Яйко

У батьківський групі Viber я написала, що треба спробувати Google-клас, і батьки погодились. Вони звикли довіряти мені і підтримують у всьому. До того ж, ми з ними вже мали комунікацію через Google-форми, тому це було для них не супер-нове. Хоч я на “ти” з комп’ютером, спочатку від кількості різних опцій трохи розгубилася і подумала – треба обрати щось одне і переконатися, як воно працює в нашій ситуації.

Я надіслала лінк та код класу, і до вечора зареєстрованих було 19, а згодом доєдналися решта. У мене це було природно: лінк, код, відео з поясненнями і консультації тим, хто потребував. Хтось із батьків створював облікові записи дітям, хтось використовував свої.

Спершу було важко організувати дітей. Я консультувала телефоном, згодом стала створювати у своєму YouTube-каналі інструкції-пояснення щодо організації роботи з простими правилами (1. Вимкнути мікрофони. 2. Піднімати року. 3. Поважати всіх учасників – і тому подібне), аби полегшити процес діджиталізації вчителям, батькам і дітям.

Леся Павлюк

Зважаючи на те, що умови в дітей різні, я розробила програму на час карантину у вигляді таблички. У ній є розклад і теми уроків, джерела інформації (підручник, посилання на сайти, платформи, відео з YouTube). Остання колонка – це практичне завдання, яке діти мають виконати. Табличка оновлюється регулярно, і її отримали всі батьки та учні через Viber.

2. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ З УРАХУВАННЯМ РІЗНИХ ТЕХНІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Наталя Яйко

Для моментів, в яких дитина потребуватиме моєї допомоги і розтлумачення, знімаю короткі відео (приклади: першийдругийтретій). Я публікую заплановані уроки щодня о 8:30, і вже дитина вирішує, коли що робити. Встановлений час є лише для Zoom-конференцій, де відбувається живе спілкування, діти висловлюються, отримують зворотний зв’язок.

Ми з учнями працюємо за чіткими інструкціями: я повністю розписую те чи інше завдання для Google-клас. Маємо з дітьми групу у Viber. Також вони телефонують і запитують, якщо щось не розуміють. Але найчастіше це більше потреба в підтримці і спілкуванні, аніж поясненні завдань. Перші самостійні роботи показали дітям, що якщо ти не прочитав інструкцію з роботи в Google-клас, то припускаєшся помилки. А тестові роботи, до того ж, перевіряє комп’ютер, а не вчителька.

В однієї учениці немає доступу до інтернету, бо вона в бабусі. Завдання для неї я дублюю у Viber, спілкуюсь за потреби телефоном. Решта учнів освоїли Google-клас, їм подобається нова форма навчання. Чекають нових платформ.

Леся Павлюк

З 30 березня виходжу на відеозв’язок із дітьми кожного дня. Проводжу по 2 уроки (35-40 хвилин уроку, 20 хвилин перерви і знову 35-40 хвилин уроку). Окрім мене, у такому форматі з моїм класом працює вчителька англійської мови.

Не всі діти можуть бути під час відеоконференції, робити онлайн-тести, переходити на матеріали за посиланнями. Тому треба організувати роботу і таких дітей. Тут більше роботи відбувається з підручником – я даю завдання і перевідряю їх у телефонному режимі, остаточно перевірю після завершення карантину.

3. МЕТОДИКИ

Наталя Яйко

Важливо погодити з дітьми правила. Наприклад, ми пишемо “Карантинна робота”; не пишемо “Задача”, “Приклади”, а позначаємо завдання 1,2,3; не записуємо відповідь, а лише “В.:” – це все для економії часу, бо його дуже мало, зважаючи на тонкощі зв’язку.

Урок проводжу в Zoom, презентація та матеріали відкриті в Classroom (аби діти бачили, де матеріал та як працювати) і паралельно на телефоні відкрито ClassDojo (або ж фіксую собі активність у нотатках) – це для мотивації.

У дітей відкритий тільки Zoom, решта матеріалів – на моєму екрані, який проєктується на їхні. Хто з дітей буде відповідати – обирається через рандом (довільний вибір) у ClassDojo, або діти піднімуть руку (у Zoom є така функція), або так, щоб принаймні один раз спитати кожного.

Дистанційне навчання в 3-4 класі: інструкції, приклади уроків та комунікації з батьками

Фото: автор – Mateus Campos Felipe, Unsplash

Ще одна важлива порада: наголосіть, що всі мікрофони мають бути вимкнені, а вмикаються тоді, коли ви дозволяєте.

І головне – пам’ятайте, що урок у Zoom, на 100% вартовіший від завдань у Viber. Ми з учнями навіть провели контрольну в Zoom. Діти були готові, записали дату, я вивела завдання на екран, ми обговорили їх, і діти почали писати. Коли написали – піднімали руку, фотографували роботу і відправляли в ClassDojo. Я відразу давала зворотний зв’язок.

Ще раз нагадаю про зворотний зв’язок: він дуже важливий. Коментуйте, відповідайте, надсилайте смайли.

Ми працюємо згідно з затвердженим школою розкладом. Я мала необережність у перший тиждень карантину виставити розклад на кілька днів і була здивована, коли діти вже в понеділок надсилали четвергові поробки з трудового навчання.

Діти дуже люблять практичні завдання. В Instagram і TikTok вони виставляли свої відео з виконаними роботами з образотворчого мистецтва і трудового навчання.

Або тема “Ділення круглого числа на кругле виду 42:3”. У книжці є детальне пояснення, яке дитина прочитає. Та мені важливо, аби я проговорила це пояснення і записала (знімаю аркуш, на якому записую детальне пояснення ). Це коротеньке відео (дивіться перший приклад в розділі “Формування загальних правил…”), що допоможе дитині засвоїти матеріал. На наступний урок даю невеличку Google-форму, аби знати, що діти зрозуміли.

Під час дистанційного навчання варто давати більше творчих і цікавих робіт. Якщо говорити про літературне читання, то варто давати аудіозаписи (це той момент, коли дитина заплющить очі і просто послухає, свого роду аудіювання).

На мові учні отримали завдання вести журнал спостережень за ситуацією, яка відбувається.

Можна просто щодня вести щоденник, відповідаючи на запитання: які заклади біля твого дому відкриті, які страви сьогодні готували у твоїй родині тощо. Це дасть дитині відчуття контролю над ситуацією.

Леся Павлюк

Через відеоконференцію в Zoom проводжу уроки з української мови, літературного читання, математики, природознавства. Інколи вдається інтегрувати уроки. Завдання з інших предметів діти виконують самостійно і відправляють мені у Viber результати своєї роботи (фото малюнків чи виробів з трудового навчання, творчі завдання).

Під час фронтальної роботи, коли я щось розповідаю, діти сидять із вимкненими мікрофонами – коли їх багато, то є зайві звуки, втрачається їхня увага. Але в початковій школі навчання відбувається через постійну взаємодію з учнями, вони довго просто слухати вчителя не можуть.

Тому, по ходу своєї розповіді я даю дітям запитання, а вони пишуть короткі відповіді в чаті. Або ж пишуть свої запитання. Це не відволікає усіх. Також ми використовуємо кнопку “Емоції” чи “Підняти руку” – я бачу, в кого піднята рука, і ми говоримо за порядком.

Якщо ж дітей мало, то деякий час даю можливість бути з увімкненим мікрофоном і просто питати – тобто трохи поспілкуватися, як у режимі офлайн.

Тобто, як на уроці вчитель змінює види роботи – так і тут є моменти з увімкненими мікрофонами, є моменти, коли діти пишуть свої думки в чаті (але тільки короткі відповіді). Вчитель сам може виписати для себе зручний формат – пояснення, закріплення і оцінювання. Ніхто краще за вас не знає ваших учнів.

Наприклад, треба було пояснити тему “Дроби”.

Самостійно її важко зрозуміти. Я її пояснювала з допомогою підручних матеріалів – аркушів А4 і маркерів. Записала частину пояснення на відео.


Це було в Zoom, але я не використовувала дошку (мається на увазі біла дошка на екрані, на якій учитель чи учень може писати і малювати – ред.). Вважала, що краще вийде пояснити, виконуючи практичні дії з папером. Мікрофони дітей не вимикала, бо хотіла їх чути. Тоді на зв’язок вийшли не багато дітей, зайвого шуму не було.

4. ПРИКЛАД УРОКУ

Наталя Яйко

Якщо говорити про структуру дистанційного уроку, то я певна, що кожен учитель має змоделювати його самостійно, опираючись на знані структури. Розкажу про свою структуру уроку математики.

1. Перевірка засвоєних знань

Цей етап або відбувається до уроку, або ж у кінці уроку у вигляді Google-форми з тестами. Завдання як відкритого, так і закритого чи тестового типу.

2. Повідомлення теми уроку

Тему уроку діти бачать у розкладі на тиждень. Тому вже ознайомлені з тим, що вчитимуть. Розклад є в щоденниках. Години узгоджуємо з батьками в батьківському чаті.

3. Вступна (організаційна) частина

Важливо, аби діти були налаштовані. Готовий зошит, записана дата (під час карантину ми записуємо “Карантинна робота” – треба ж якось веселити дітей). Вітання відбувається помахом руки або поцілунком і усмішкою (відвідування позначаю за допомогою програми ClassDojo, яка згодом допомагає мені рандомно обирати учнів для відповіді).

4. Мотивація до навчання. Цікаве ігрове завдання, яке захоплює дітей

Наприклад, у перший день карантину я спробувала підготувати урок математики. Я знала, що моїм учням важко дається визначення часу на годиннику, тож знайшла кілька мультфільмів, навчальних відео, які дитина могла виконати для закріплення. Це були не завдання на кшталт “зроби вправу”, а цікаві малюнки, пропонувалось зробити годинник самостійно і додавався урок Авраменка (мої діти дуже його люблять).

Із літературного читання вони мали прочитати казку про годинник Ігоря Калинця і заповнити Google-форму із запитаннями щодо тексту, а на мові були вправи про годинник. Тобто невидимою стрічечкою усі завдання були пов’язані з темою “Годинник”.

Такі завдання – це була хитрість з мого боку, аби зацікавити.

На урок образотворчого мистецтва діти отримали завдання пройти віртуальну екскурсію в музеї Ван Гога, подивитися мультфільм і намалювати свою картину або розмалювати роздруківку.

Такі завдання дають можливість не обмежуватись чотирма стінами, а відкрити простір для мистецтва. Ми з дітьми й колись подорожували віртуально, а тепер – це “злочин” не скористатися такою можливістю.

5. Вивчення нового матеріалу

Важливо, аби завдання були інтерактивними і цікавими, бо тримати увагу дистанційно набагато важче. Треба використовувати різні методи, також не можна забувати про руханку, хоча б кількахвилинну.

6. Актуалізація знань

Я намагаюсь не давати домашнього завдання, оскільки діти багато часу працюють за комп’ютером. Та, все ж, коли даю приклади, намагаюсь запитати кількох дітей (нагадую про рандом і про важливість запитати всіх).

7. Узагальнення і систематизація знань

 • засвоєння правил, їх спільне проговорення;
 • вправи на закріплення;
 • систематизація того, про що почули на уроці.

8. Рефлексія

Леся Павлюк

У нас був урок позакласного читання. Ми читали історію з “Книги Добра” – “Врятоване життя” Дар’ї Веденьєвої.

1. Спочатку я показала дітям комікс, який створила за змістом твору.

2. Запитала, чи вони зможуть розказати історію, зображену на серії малюнків. Дитина за допомогою кнопки підняла руку (в Zoom – ред.). Спробувала розказати історію. Потім спробувала інша дитина. Тоді діти захотіли прочитати оригінал історії.

3. Оскільки підручники учні залишили у школі, я ввімкнула демонстрацію екрану і діти по частинах за порядком прочитали текст. Я визначала, в якій послідовності вони будуть читати.

4. Ми проаналізували зміст тексту, визначили головних героїв, головну думку. Порівняли текст із розповідями за коміксом.

5. Творче завдання для дітей – створити комікс за іншою історією з “Книги Добра”. Ми дійшли висновку, що комікс – це серія малюнків із короткими репліками, за допомогою яких можна передати зміст твору. Діти можуть малювати комікс на папері, а можуть створювати онлайн.

6. Тоді я ввімкнула запис відео і показала дітям, як це робити. Записувати потрібно для дітей, які не змогли підключитися, і для всіх, хто захочуть ще раз подивитися пояснення. Після цього я ввімкнула демонстрацію екрану і вимкнула мікрофони дітей.

Як результат, діти прочитали твір, опрацювали його зміст, пригадали особливості побудови коміксів, отримали творче завдання (на вибір), детальну інструкцію створення коміксів онлайн. Після завершення заняття я продублювала у групу Viber інструкцію створення коміксів, посилання на “Книгу Добра” і посилання на сайт для створення коміксів.

5. ОБСЯГ НАВАНТАЖЕННЯ

Наталя Яйко

Я намагаюсь не зловживати часом, який діти проводять перед екранами. Ми знаємо, що, за нормами, третьокласник має 1 годину 10 хвилин на виконання домашнього завдання. Оскільки ще мають бути уроки, а предметів багато, то вчитель має детально підбирати матеріал, тривалість уроку, аби не перевантажувати дитину.

Важливо, аби вчитель ставив себе на місце учня – тобто завдання мають бути насамперед цікаві. Друге – можливість обрати. До прикладу, я пропоную три задачі, а дитина обирає лише одну, хоча читає всі. Є завдання, які пропоную зробити з друзями.

Леся Павлюк

Під час одного уроку намагаюсь опрацювати кілька тем. Справа в тому, що у звичному розкладі в дітей 5 уроків на день. Навчання триває з 8:30 до 13:00. Звісно, весь цей час діти не можуть сидіти перед комп’ютером. Тому на день проводимо лише два уроки онлайн. Решту часу вони працюють із підручником, зошитом та іншими джерелами інформації самостійно. Але перед тим отримують усі потрібні посилання та інструкції.

Безкоштовний сеанс у Zoom триває 40 хвилин (на період карантину це обмеження знято – ред.). За 2 уроки стараюсь звернути увагу на різні предмети – з’ясувати, чи зрозуміли діти основні теми, які мали опанувати, чи засвоїли тему загалом. Діти можуть ставити мені запитання або під час конференції в Zoom, або потім у чаті.

6. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

Наталя Яйко

Я використовую платформу Google-клас, тому і тести готую в ній. Результати – такі ж, як і успіхи дітей у класі. Є певне відсоткове співвідношення, що дає мені розуміння, що дитина зробила самостійно.

Якщо результат роботи дитини гірший, ніж зазвичай, спілкуюся індивідуально з дитиною чи її батьками, даю рекомендації.

За час карантину я провела кілька самостійних робіт – з математики і літературного читання. Спочатку я думала, що замість дітей завдання (те ж заповнення Google-форми) виконуватимуть батьки, але згодом зрозуміла, що це роблять діти.

Завдання допомагають побачити, наскільки дитина зрозуміла текст. Звісно, до кожного тесту давала завдання із відкритою відповіддю, саме тут я розуміла, чи це формулювання дитиниˆ чи все робила мама. Бо часом є фрази із Вікіпедії, і ми напевне знаємо, хто це писав.

Леся Павлюк

Спочатку я давала завдання в робочому зошиті. Виконані роботи діти мали сфотографувати і надіслати мені. Але потім я зрозуміла, що цього не варто робити і нікому не раджу. Уявіть, 30 дітей із кожного предмету відправляють усі завдання! Враховуючи ще якість фотографій, помарки, почерки, то на перевірку піде надто багато часу. Тому насамперед я значно скоротила кількість письмових завдань у робочому зошиті: 2-4 завдання з математики і 1-2 вправи з української мови.

Фото: автор – NadineDoerle, Pixabay

Натомість, даю тести. Саме вони дозволяють побачити рівень володіння теоретичним матеріалом і результат роботи дітей. І їх робити набагато цікавіше, ніж просто писати в зошиті. Наприклад, користуюсь платформою “На урок”. Там одразу видно результат.

Для виконання математичних завдань спрямовую на платформи:

Їхня особливість у тому, що дитина не візьметься виконувати наступне завдання, поки не впорається з попереднім. Я можу бачити, якого числа яка дитина що саме виконувала.

Також даю творчі завдання (створити комікс, намалювати малюнок, зняти відео тощо). Запустити навчальний процес вдалося завдяки малюнкам з образотворчого мистецтва. Діти отримали завдання намалювати кота і відправити свої малюнки мені. Дехто навіть кілька малюнків малював.

З образотворчого мистецтва чи трудового навчання діти присилають фотографії своїх робіт. Вони страшенно люблять коментарі. І тепер ми постійно робимо онлайн-виставки у блозі.

Якщо потрібно вивчити напам’ять вірш, діти записують свої відео, як їх декламують.

Важко сказати, скільки часу діти витрачають на виконання завдань, адже кожен працює у своєму темпі, організовує свій день по-своєму. Рекомендую батькам організувати роботу дітей за розкладом, який максимально нагадує їхній розклад до карантину. Тому й відеоуроки проводжу зранку.

Під час дистанційного навчання дитина має витрачати часу на уроки не більше, ніж під час навчання у школі. Вдома діти більше розслабляються, тому обов’язкових завдань треба дати трохи менше. А для організації вільного часу можна запропонувати творчі завдання, завдання на вибір учня.

7. ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА (СПІЛКУВАННЯ З БАТЬКАМИ ТА УЧНЯМИ)

Наталя Яйко

У технічній організації дистанційного навчання потрібна допомога і підтримка батьків, особливо на перших порах. Адже саме вони входять у віртуальний клас (не всі діти вміють це зробити), налаштовують усе. Моя подруга взагалі відмінно оволоділа ресурсами для відеоконференцій і вже провела батьківські збори. Ви лишень уявіть, яка економія часу – як для вчителя, так і батьків.

Зараз зв’язок із батькам відбувається у групі Viber (у батьків – своя, у дітей – своя), а також у закритій групі у Facebook, в якій я публікую корисні посилання.

Я тішуся, що маю здорову комунікацію з батьками. Днями вони проходили опитування про задоволеність/незадоволеність подачею матеріалу, організацією. Кожен міг висловитись.

Також я підтримую неформальне спілкування з учнями – запустила челендж #читаючавчителька і через день о 20:00 ми зустрічаємось у закритій групі у Фейсбук і я читаю дітям історії. До цього долучають і батьки.

У кінці я нагадую дітям про карантинні заходи, особисту гігієну, правила спілкування з друзями в соціальних мережах.

Не всі діти мають власні телефони, тому я запропонувала виділити день на тиждень, скажімо субота з 18.00 до 21.00, коли весь клас може спілкуватися в чаті Viber. Щоб ми знали, що ми всі тут, які в кого справи, що після закінчення карантину обов’язково поїдемо на екскурсію.

Леся Павлюк

Усі потрібні матеріали розміщую в таблиці з розкладом у блозі. Якщо виникають індивідуальні питання під час виконання самостійних завдань, ми спілкуємось у Viber. Також туди відправляю посилання, дублюю завдання з блогу. Для деяких дітей та батьків Viber зручний і зрозумілий. На інших сайтах вони губляться.

Я створила групу з дітьми. Якщо хтось щось не зрозумів, то вони питають і тоді або я, або хтось з дітей відповідає.

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

Наталя Яйко

1. Найперше – дбайте про себе. Вчителі зараз роздратовані, бо дистанційне навчання застало нас зненацька. У моменти, коли дуже розлютитесь, скористайтесь технікою саморегуляції: назвати 5 речей, які бачите; 4 звуки, які чуєте; 3 відчуття в тілі; 2 запахи; 1 смак.

Зараз є багато ресурсів, на яких можна знайти інформацію, а також колег, які радо діляться своїми доробками. Водночас, ви можете ділитися своїми.

2. Нехай завдання будуть цікаві. Навіть якщо ви використовуєте Viber, то зателефонуйте дітям, зніміть відео, використовуйте різні форми роботи. Адже просто написані завдання на аркуші і сфотографовані – не те, що зараз потрібно.

Давайте завдання приготувати щось і зняти відео (мої діти знімали, як готують млинці, штруделі, печиво, піцу). Це неймовірне задоволення від самого процесу.

Нехай знімають рекламу книжок, танцюють. Це має бути цікаво, а не просто суха інформація.

3. Потрібно опанувати тайм-менеджмент – тобто розподілити час, бо це надважливий ресурс. Розподіляйте його з розумом: сон, спорт, професійні обов’язки, родина, час для себе.

Леся Павлюк

1. Відеоконференція – це новий формат роботи як для вчителя, так і для учнів. Раджу спочатку ввести правила такої роботи (що робити, якщо дитина захоче щось сказати, показати, де можна “Підняти руку”, де знайти чат, пригадати правила культури спілкування, ввести правила користування [білою] дошкою тощо).

2. Онлайн-конференції краще використовувати для пояснення важких тем і перевірки того, як діти засвоїли тему.

3. Не всі діти зможуть підключитися до онлай-конференції, дехто захоче ще раз щось переглянути. Тому раджу найважливіші моменти записувати і відправляти відео батькам чи дітям.

Ольга Головіна, “Нова українська школа”

Титульне фото: автор – Victoria_Borodinova, Pixabay

Публікація підготовлена за підтримки Представництва “Фонду Фрідріха Науманна за Свободу” в Україні. Фонд Фрідріха Науманна за Свободу – фонд ліберальної політики, що сприяє зміцненню свободи та гідності людини в усіх сферах суспільства. Детальніше за посиланням.

Профспілка освітян закликає не зловживати пандемією, щоб підірвати права працівників!

Останні кілька тижнів спостерігаються численні спроби з боку роботодавців та урядів підірвати права працівників, примушуючи їх до вирішення проблеми пандемії за їх рахунок.

Роботодавці прагнуть перейти на більш тривалий робочий день або вимагають більшої гнучкості від працівників без проведення переговорів. У той же час деякі уряди зловживають законами, які були прийняті для подолання надзвичайної ситуації та необхідні для швидкого реагування на пандемію коронавірусу Sars-COV-2, що так швидко розвивається, шляхом введення обмеження свобод або примусових змін до трудових кодексів.

Роботодавці та уряди роблять це в той момент, коли працівники, які досить часто представляють значну небезпеку для себе і своїх сімей через відсутність засобів індивідуального захисту, протоколів з охорони праці та техніки безпеки і відповідної підготовки, намагаються зберегти сферу охорони здоров’я та медичного обслуговування, а також сферу громадських послуг, транспортну галузь, харчову промисловість та навіть більше.

Європейська федерація профспілок громадського обслуговування та інші профспілки намагалися втрутитися в подібні ситуації в Хорватії, Польщі та Угорщині.

Уряд Хорватії зняв свої пропозиції після протестів, як і Уряд Литви. Він утримався від внесення пропозицій про більшу гнучкість працівників, які могли б принести вигоду лише роботодавцям.

Уряд Угорщини відмітився у ЗМІ, оскільки наділив себе надзвичайними повноваженнями, що дозволяють йому втручатися в суспільні дебати і незалежну журналістику. Уряд також прагне надати роботодавцям велику гнучкість, щоб вони могли ухилятися від виконання і укладення колективних договорів.

Роботодавців наділили значними повноваженнями щодо встановлення тривалості робочого часу та звільнення працівників. Заробітна плата може бути знижена, а право на відпустку скасовано. Більш того, закони щодо надзвичайних ситуацій в Угорщині не мають часових обмежень і можуть стати постійними.

Польський Уряд хоче усунути представників профспілок або роботодавців від участі в національному органі щодо соціальному діалогу.

Уряд Франції дозволив роботодавцям відступати від обмежень робочого часу (з 10 до 12 годин), обмежувати час відпочинку між змінами (скорочення з 11 до 9) і переходити на більш тривалий робочий тиждень (з 48 до 60). Ці відступи триватимуть до кінця року.

Така надмірна тривалість робочих годин та обмеження у відпочинку позначаться на добробуті працівників.

Профспілки не залучаються до дискусій про те, що являють собою життєво важливі послуги. Парламентський контроль обмежений, що стосується зборів виробничих рад та профспілок, то їм важко контролювати робочі місця, так як обмеження стосуються й їх теж.

Криза також свідчить, що праві приймуть рішення змусити працівників платити за наслідки пандемії. Заступник Прем’єр-міністра Італії Маттео Сальвини запропонував поправки до італійського закону про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я, які звільняли б роботодавців від будь-якої кримінальної та цивільної відповідальності за допущені помилки, тим самим, переклавши весь тягар відповідальності на працівників.

Членські організації Європейської федерації профспілок громадського обслуговування, які об’єднують працівників охорони здоров’я, стверджують, що тим самим працівників змушують платити тричі: за відсутність засобів індивідуального захисту, які загрожують їх здоров’ю; за відсутність ресурсів, брак персоналу, за те, що зарплати залишаються низькими. І тепер у вкрай стресових ситуаціях кримінальна і цивільно-правова відповідальність покладається на працівників.

ЄФПГО повністю підтримує профспілки у всіх вищезазначених випадках і відкидає авторитарний підхід деяких урядів.

Існує й інший шлях.

Профспілки, роботодавці та уряди в багатьох інших країнах використали переговори та соціальний діалог для укладення угод про неповний робочий тиждень, про надання додаткової оплати в разі, якщо працівники тимчасово не мають роботи, про звільнення та інші подібні питання.

Такий діалог і переговори є ще більш важливими зараз, коли кілька країн розглядають можливість пом’якшення заходів, щоб більше працівників могло повернутися до роботи. Працівники в усіх секторах хочуть знати, що їхні роботодавці гарантуватимуть безпечне робоче середовище і що зроблять роботодавці та акціонери, щоб допомогти їм у цей важкий період?!

Європейська федерація профспілок громадського обслуговування і Європейська конфедерація профспілок закликали компанії не виплачувати дивіденди в цьому році, а використовувати гроші для підтримки працівників і компаній.

Ключовий урок фінансової, економічної і соціальної криз 2008 року полягає в тому, що атака на колективні переговори і права працівників в рамках політики жорсткої економії – це не шлях, що веде вперед.

Профспілки наголошують, що зараз усі ми розплачуємося за довгострокові наслідки цієї політики, особливо в сфері охорони здоров’я і надання послуг по догляду. У нас є можливість вийти з цієї кризи з покращеним соціальним захистом, кращими громадськими послугами, з підвищенням ролі колективних переговорів та соціального діалогу і суспільства, націленого на перспективу, в якому центральне місце займатиме добробут.

Стартував освітній серіал «Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту»

Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий освітній серіал “Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту” для платформи “Дія.Цифрова освіта”.

Серіал представила заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан на онлайн-презентації освітнього серіалу в Києві.

“Серіал вже доступний на платформі “Дія.Цифрова світа”. Ми знаємо, що зараз школяри та підлітки активно користуються соціальними мережами, але активність в інтернеті має поєднуватися із активністю в офлайні”, — наголосила урядовець.

Іонан уточнила, що освітній серіал складається з 12 уроків фізкультури, кожна серія йде до восьми хвилин. Там багато інформації про розминку, правила стрибків, бігу, кіберспорт, спортивні лайфхаки і там навіть є спортивні челенджі. Вчителями на таких уроках будуть гравці футбольного клубу «Шахтар» — капітан команди Андрій Пятов і захисник Сергій Кривцов. Також у серіалі взяли участь зірки гумористичного проєкту Мамахохотала-шоу Олег Маслюк і Євген Янович.